ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ

2010 рік
Використання інтерактивних методів навчання при викладанні основ економіки (Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2 (34-35)) 

2011 рік
Організація самоменеджменту керівників навчальних закладів ("Альманах: збірник наукових статей" Інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України)

2015 рік
 1. Використання проектних технологій на уроках економічних дисциплін (Науково-методичний вісник "Професійна освіта" №1-2(44-45) 
 2. Інноваційні технології у процесі розвитку самоменеджменту керівника професійно-технічного навчального закладу (Електронне фахове видання "Теорія і методика управління освітою" №16, 2015) 
2016 рік 
Теоретичні основи творчої діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу (Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.

 2017 рік
 1. Самоменеджмент як умова розвитку творчого потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу [Текст] / Н.Г.Голя // «Педагогіка: традиції та інновації» (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р.). - Херсон:Видавничий дім "Гельветика", 2017.  
 2. Коучинг як сучасна технологія розвитку творчого потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» 17-18 лютого 2017 р., м. Одеса
 3. Розвиток творчого потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти // Сучасні наукові інновації (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ,15-16лютого 2017року. – Київ. : МЦНД, 2017. – 84с. 
2018 рік
 1. Голя Н. Г. Сучасні тенденції управління розвитком творчого потенціалу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник Чернігівського національного пед.ун-ту ім. Т.Г.Шевченка Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2018. Вип. 150. С. 27-32.
 2. Голя Н. Г. Структура творчого потенціалу керівника закладу професійно-технічної освіти. Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 60. С. 109-113.
 3. Голя Н. Г. До проблеми розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія: Педагогічні науки. Київ: Юстон, 2018. Вип. 6 (35). С.51-65.
 4. Голя Н. Г. Роль післядипломної педагогічної освіти у розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2018. Вип. 61. С.44-48.
 5. Голя Н.Г. Модель розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2018. №10-11.С. 13-19.
 6. Голя Н. Г. Технології самоменеджменту як важливий чинник розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти. Науковий огляд. Київ, 2018. №9 (52). С.103-121.

2019 рік

 1. Голя Н. Г. Дослідження ефективності впровадження моделі розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2019. Т. 1, Вип. 10. С. 130-134.
 2. Голя Н. Г. Розвиток творчого потенціалу керівників закладів професійної освіти. Методологія адаптивного управління закладами освіти в умовах глобальних світових викликів та трансформацій. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті»(Харків, 24-29 січня 2019 р.).URL:https://adaptive.org.ua.(Дата звернення 15.05.2020).
 3. Голя Н. Г. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології XXІ ст.: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 січня 2019 р.).Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч.2. С.41-44.
 4. Голя Н. Г. Самореалізація творчого потенціалу особистості як фактор оптимізації професійної діяльності керівників закладів професійної освіти. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1-2 лютого 2019 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. С. 50-54.


2020 рік


Golia N. Case method in the creative potential development of heads of vocational institutions. Paradigm of knowledge. 2020. № 6 (44). P. 137-151.


1 коментар: